Trẻ đôi khi cũng tỏ ra bướng bỉnh, không nghe lời. Khi đã muốn điều gì, các bé phải đòi cho bằng được mới thôi. Bằng không, chúng sẽ nằm lăn lóc ăn vạ...